KAMALOKA Forlag - Mitt liv som astralaktiv - bli med inn i en annerledes verden

- bli med inn i en annerledes verden
« EN ETERISK VIRKELIGHETHer får du alltid SISTE NYTT: MYKJE SKJER! »

Hva vet forskerne om hjernens funksjon?

  16.04.2015 14:28, by , Categories: HJERNENS HOLOGRAFISKE FUNKSJON

                                                                                  MORGENENS SKINN

           Morgensolens skinn gjennom vinduet tilfredstiller 

     meg mer enn noe annet. 

Av

Walt Withmann

                                                         

"Det uenderlige Universet er ubegrenset stort og så forsvinnende lite på en og samme TID!"  

OH

Fra vårt ståsted som mennesker opplever vi universet som uenderlig stort, men vår hjerne er en holografisk inadvendt eterisk verden som knytter oss til vår utadvendte fysiske verden, universet!

Lær mere om vitenskapen om vår hjernes holografiske funksjon....les om Karl Pribram og David Bohm.Steven Hawking er faktisk en av våre store forskere som knytter tettere sammen klassisk reduktiv vitenskap med en holoistisk måte å forstå universet på.

Klassisk reduktiv vitenskap har i årrekker stilt spørsmål om vi mennesker lever i en holografisk virkelighet. Hva betyr dette i forhold til vår oppfattelse av universet? Og videre....hvilke praktisk betydning kan dette få for deg og meg...og menneskeheten?

Hypotesen om at vi lever i et holografisk cosmisk system er verken endelig bevist eller motbevist!

Følg med her og lær mere om vår holografiske bevissthet!

 

Etter krigen inngitt nevrokirurgen Karl Pribram og astrofysikeren David Bohm et vitenskapelig banebrytende forskningsprosjekt.De to fremragende forskerne innenfor hvert sitt vitenskapelige fagområde utredet teorien om hjernens holografiske funksjon! David Bohm var paradigmeretorikeren på tolkningen av den holografiske teori som kvanteteoretiker.David Bohm og Karl Pribram har forandret vårt verdensbilde. Jeg gir en kort presentasjon av de to her:

                                             DAVID BOHM                                                         

  

 

 Født: Dec 20, 1917                                                

 Død:  Oct 27, 1992 London                                                                                

 Nationalitet: Amerikansk /Britisk             

 Fag: Teoretisk fysikk                                           

 Institusjon: Princeton U m. fl.                      

 Mentor: Robert Oppenheimer                       

 Kjent for: Bohm teori  /  Holografiske teori                                                 

 Doktrinert: Av Albert Einstein                      

 Doktrinert: John Stewart Bell                       

                                         Priser: Elliot Cresson Medal 1991                   

                                         Royal Society fellowship 1990

                                 

 

                                             KARL PRIBRAM

                                                                             

 

                                  Født: Feb 25, 1919 

                                  Død:   Jan 19, 2015  

                                  Nationalitet: Østerike

                                  Fag: Neurovitenskap

                                  Institusjon: University of Chicago

                                  Mentor:

                                  Kjent for:

                                  Hjernens holografiske funksjon

                                  Doktrinert:

                                  Doktrinert:

                                         

                                  R.I.P. Karl Pribram

Vår redaksjon vil  uttrykke stor sorg ved tapet av Karl Pribram som et fantastisk varmt og godt menneske og en av verdens mest betydningsfulle forskere. Karl Pribram arbeidet også tett på Albert Einstein på 50 tallet under landseringen av teorien om hjernens holografiske funksjon.

 

                                  

Det er med stor sorg vår redaksjon i dag mottar budskapet om at Steven Hawking har gått bort 76 år gammel. En legende og  banebryter i vitenskapens verden er borte for all ettertid. Hawkings spesielle liv og historie forblir en stor gave vi alle er så  takknemlige for. Hawkings siste TV program om menneskehetens fremtid her på jorden, ble faktisk hans aller siste budskap til  oss alle om at det kan hende ikke er så dumt om menneskeheten skal overleve, snart finner seg en annen planet å bo på i vår  galakse.                                   

                                   

                                  RIP

                                  STEVEN  HAWKING

                                   Cambrigde University  14. mars 2018

                                   Født: 8. januar  1942   

                                   Ble  ( 76 år ) gammel

                                   Yrke: Astrofysiker og matematiker.

                                   Astronom og pedagog

                                   Nasjonalitet:Engelsk

                                   Statsborger:Britisk

                                   Fag:Fysiker og matematiker

                                   Institusjon: Cambridge universitet

                                   Kjent for:

                                   Sine nye teorier om sorte hull

                                   Hawking forbinder relativitetsteorien

                                   med kvantemekanikken

                                  ( Hawkingen  knytter sammen klassik 

                                   holistisk vitenskapsteori )

                                   Medlem av: Royal Society of Art

                                   Order of companions of Honour

                                   National Academy of Sience

                                   Priser og utmerkelser:

                                   Lucasian Professor of Mathematics

                                   Wolf - prisen i fysikk 1988


Ja, endog kan begrepet TID, være en superintelligent grunnlegger av hele kosmos. Eller sagt på en annen måte, TID kan på den ene siden skape alt av ingenting. Og samtidig kan TID skape et fysisk kosmos og et sjelelig eterisk univers på en og samme TID. Vår hjerne behøver ikke forstå hva 
ingenting eller intet er, men vi mennesker kan erkjenne ut fra begrepet TID, som total intelligent dimensjonalitet. Hvis ingenting skal kunne defineres, så må ingenting beskrives som fravær av materie og enenrgi som også gjør at det tredimensjonale rommet ikke oppstår eller eksisterer. Et retorisk spørsmål må da være. Eksisterer dette rommet faktisk likevel, men fremstår bare i en total ugjenkjennelig form for oss mennesker? Dette kan nettopp være energitilstanden holomoovement som David Bohm beskriver. En energitilstand som innebærer selve overgangen mellom vårt fysiske univers og et eterisk komplementært univers - som er en superintelligent arkitekt nettopp bak vårt fysiske univers. Og nullpunktet mellom disse to universene kan nettopp være et sort hull.Eller "eksisterer" ikke rommet på det grunnlag at vi bare ikke har forstått dets værende og form?Eller tenk over følgende: Se på kosmos og du ser et konkret resultat av TID. Et resultat av alt og intet på en og samme totale intelligente romlighet. (TID) er den implikate orden bak det explikate synlige fysiske univers.Steven Hawking avviser at Gud kan finnes.Hawking begrunner dette med at Big Bang oppsto fra et sort hull hvor tiden står stille, les ikke eksisterer.Retorisk sier Hawking da at Gud ikke hadde "tid'" til å skape universet.Med det aller første Big Bang skapte universet seg selv, sier Hawking og det uten Gud som da slik etter hans retotikk ikke kan finnes. Jeg kan forstå Hawkings retorikk ut fra det faktum at hans teori om sorte hull er basert på det faktum at i disse står tiden stille. Men jeg forstår ikke Hawkings teori utfra hvordan han ser på energien tid og hvordan han definerer "Gud".Er det mulig tross alt at Hawking begår en kardinalfeil, ved ikke først å definere Gud? Hvis Hawking med Gud mener en allmektig skapende intelligens som kan skape et helt univers, så er han vel på rett vei! Hawking snakker om tidens betydning for at Gud ikke kan ha skapt universet, men gjør det i den slutning at Gud samtidig ikke kan finnes, fordi tiden i et sort hull står "helt stille", eller har "stoppet helt opp".Den andre kardinalfeilen Hawking vel kan hende gjør i sine refleksjoner, er at han tillegger universet å ha skapt seg selv utfra det aller første Big Bang? I det sorte hullet som skapte det aller første Big Bang sto "tiden altså stille". Da sier Hawking at Gud verken hadde "tid" til å skape universet" og samtidig trekker Hawking den slutning at "Gud heller ikke eksisterer!". For meg blir dette en selvmotsigende påstand.Jeg oppfatter det hele slik at Hawking har en bestemt oppfatning av (a) At Gud ikke finnes! Videre (b) har Hawkin er oppfatning av tidens betydning som singulær skaperkraft.Hawkings refleksjoner om at Gud finnes eller ikke, er av vesentlig avgjørende betydning.Problemstillingen er på noen måte ikke irelevant.Hawking må overse det faktum at "Gud nettopp kan være, eller er selve tiden eller tidsenergien, eller som jeg har populærvitenskapelig har beskrevet den som TID ( Total Intelligent Dimensionality ). Da er det helt uten betydning om tiden står stille eller ikke i det sorte hullet som skapte Big Bang. At tiden "står stille", betyr ikke at tiden ikke ekisterer.Og ble tiden skapt da det sorte hullet eksploderte i det aller første Big Bang, som Hawking og flere med ham påstår, da har de også innrømmet at materie og energi var tilstede før Big Bang. Og vi vet jo at materie og energi er basiser i det rom som oppstår i etterkant av Big Bang.Ja, sogar er det selve arkitekten bak det tredimensjonale rommet som oppstår etter Big Bang. Men på lik linje som tiden,eksisterer også energi og materie i det sorte hullet, selv om de to ennå ikke ikke har oppstått enda og skapt vårt tredimensjonale rom. På lik linje med energien tid, har den heller ikke manifestert seg i det oppstående Big Bang rommet .Tiden eksisterer altså.Slik eksisterer også Gud, som må defineres som en sigularitet som kan skape ALT av INGENTING og INGENTING av ALT!  GUD er altså TID! Før Big Bang lå bare Gud og hvilte seg! TID`en sto altså stille.Med Big Bang satte TID`en iverk "skaperverket"! Gud ( TID`s energien ) grep materialene energi og materie fra den "andre siden" og slengte dem inn i det romvolum som ble vårt univers. Tiden( Gud ) var altså forut for - og aktivt skaperen  av vårt tredimensjonale kosmos eller univers! Slik kan Gud - les TID`en igjen kaste hele vårt univers igjennom det sorte hullet tilbake  igjen og til førfødsel, nettopp i den komplementære eteriske verden på andre siden, hvor vårt univers og vi alle engang kom fra.Er da det sorte hullet selveste GUD, skaperen av alt og ingenting?  

                                                                                                                                                      ***

Til slutt: Det jeg ikke kan forstå er at Hawking vel synes å glemme, at hele universets samlede materie,energi og romvolum fantes i det sorte hullet lenge før det eksploderte.Altså hadde Gud full kontroll."På andre siden - av Big Bang     ( bak det sorte hullet ) fantes den komplementære skaperkraften i den innfollede verden hele tiden.Denne skaperkraften er den superintelligente skaperen - les Gud - bak hele vårt fysiske målbare og reduktive univers.Her la nettopp Astrofysiker og kvanteteoretikeren Alfred Bohm sammen med neurologen Karl Pribram frem sin banebrytende teori om universets og hjernenes holografiske funksjon på begynnelsen av 50 tallet.Dette har forandret totalt vårt verdensbilde, men altfor mange vitenskapsmenn og den klassiske reduktive vitenskap har hårdnakket lukket sine øyne og sagt at ALT startet med Big Bang. Det kan vel i all enkelhet og helt logisk være en halv sannhet!Eller kan sannheten være at motsatsen til hele vårt fysiske univers, er det komplementære eteriske superkosmos, som er arkitekten bak ALT og INGENTING.Det er TID ( Total Intelligent Dimensionality )   20(OGH)05. Dette er ikke en "spekulativ" teori, men står seg helt og fullt ut fra den grunnleggende teori og energibalanse som finnes i kosmos, nettopp helt fra Big Bang. Jeg sier: Intet Big Bang kan være mulig uten en motsatt negativ komplementør energibalanse - et null punkt - og så Big Bang og skapelsen av vårt univers. Hva er selve nullpunktet? Jo, det er Big Bang! Hva er så det negative superintelligente komplementære rom bestående av? Jo, energi og materie, antimaterie og hele oppskriften på den superintelligente arkitekturen på rommet TID - selve universet- slik det former seg til dags dato etter Big Bang for over 15 billiarder år siden! 

TID er GUD! Skaperen av alt og ingenting! Gud som en dogmatisert gammel vis mann med gjeterstav i bibelsk betydning er i denne sammenheng et arketyp icon.Et arcetyp de fleste mennesker har lettere for å forstå.Men likefullt ut finnes faktisk da Gud slik i alle religioners helligste betydning! Nemlig, den hellige skaperen av hele det komplementære universet og alt tilhørende liv - og ikke liv. 

Så en oppsummerende tanke helt til slutt: Kan du forestille deg at vårt univers kan oppstå fra absolutt ingenting? Det må vi innrøme er vanskelig å forestille seg. Kan du i motsatt fall forestille deg at universet alltid har eksisert? Da trenger vi jo ikke "skapelsen" eller "skaperverket"! Det har vært der, er der og vil være der i all evighet! Men hva så? Hvis universet alltid har eksistert, finnes da per definisjon ingenting! I motsatt fall: Hvis universet aldri har eksistert ( hvilke er lite sansynlig, da vi jo faktisk vet at det eksisterer og vi mennesker har registrer at det finnes!) Slutningen blir da: Nettopp fordi universet eksisterer, er det mest sannsynlig at det alltid har eksistert eller vært der i en eller annen variabel energiform! La oss slå oss til ro med den tanken og heller prøve å forstå, at det vi definerer som "ingenting", faktisk kan være en forklaring på den delen av skaperverket vi mennesker ennå ikke har forstått! Så enkelt! Og så logisk sansynlig riktig! konklusjon: Vi mennesker har ennå det meste å lære om kosmos og universet!

Har da Steven Hawking rett alikevel i at Gud ikke kan finnes? Eller er spørsmålet om Gud finnes eller ikke totalt likegyldig og absolutt uten mening i forhold til skapelsesverket og et evig eksisterende kosmos?

Det må forbli et åpent og ubesvart spørsmål.

Olav Haverstad

Inside Publisher 

 

No feedback yet


Form is loading...

 

This collection ©2019 by Olav G Haverstad

Contact | Help | Blog templates by Asevo | blogtool | dedicated hosting | evoTeam